Anlık kamera görüntüsü ile Person yerine kişi tespiti yapıldığı(Meyra) ekran görüntüleri

Fotoğraf üzerinden insan tespiti yapıldığına dair bilgisayar görüntüleri

ImageLabel üzerinde kişi etiketleme

İki Farklı Kişi İçin Template Matching İşlemi

Darknet

Darknet, C ve CUDA ile yazılmış açık kaynaklı bir yapay sinir ağı içeren frameworktür. Hızlı…

Photo by Dayne Topkin on Unsplash

Eye For You (I4U)

Günümüz koşullarıyla gelişen teknolojide oluşturulan sistemler, insan müdahalesi olmadan otonom olarak kullanılmasını sağlayan sistemlere yönelik köklü bir dijital dönüşüm başlatıldı. Bu dönüşümün de etkisiyle yapay zeka alanında uğraşan kişi ve kurumların sayısında yoğun bir artış görülmeye başlandı. Bu artışın sebepleri arasında her ne kadar popüler kültür yer alsa da gerçek…

meyraaslihan

Bilgisayar Mühendisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store