Anlık kamera görüntüsü ile Person yerine kişi tespiti yapıldığı(Meyra) ekran görüntüleri

Fotoğraf üzerinden insan tespiti yapıldığına dair bilgisayar görüntüleri

ImageLabel üzerinde kişi etiketleme

İki Farklı Kişi İçin Template Matching İşlemi

Darknet

Photo by Dayne Topkin on Unsplash

Eye For You (I4U)

meyraaslihan

Bilgisayar Mühendisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store